Ωφελούμενοι δράσεων SOAM

Το Πρόγραμμα αναμένεται να ωφελήσει πρωτίστως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, με έμφαση σε ασυνόδευτους ανήλικες αλλά και άλλες κατηγορίες ευάλωτων αιτούντων άσυλο όπως είναι, για παράδειγμα, οι μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτες γυναίκες. Η ωφέλεια αυτή συνίσταται κυρίως στη βελτίωση της καθημερινότητας των εν λόγω αιτούντων άσυλο αλλά και στη νομική υποστήριξή τους καθ’ όλη την παραμονή τους στη χώρα μέχρι να υπάρξει καταληκτική απάντηση/ εξέλιξη στο αίτημά τους για παροχή ασύλου από την Ελλάδα.

Θα ωφεληθούν επίσης Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, οι οποίοι είτε μόνοι, είτε σε σύμπραξη θα υποβάλλουν επιλέξιμα σχέδια δράσης για τη λειτουργία κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας για τα επόμενα περίπου τρία χρόνια. Το διάστημα αυτό είναι αρκετά σημαντικό για να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός δράσεων από πλευράς ΜΚΟ ενώ, η ενίσχυση μέσω της χρηματοδότησης (η οποία ανέρχεται έως και 90% του αιτούμενου ποσού), συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο αρκετά δύσκολη για την Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης όπου οι πόροι από δημόσια προγράμματα/ χορηγίες κλπ είναι πεπερασμένοι. Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί που θα χρηματοδοτηθούν αναμένεται να μπορέσουν να διατηρήσουν ή και να επαυξήσουν δομές ή / και θέσεις εργασίας, γεγονός που έχει κι αυτό τη σημασία του στην αποτίμηση των εν γένει θετικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα αναμένεται να ωφελήσει ευρύτερα την Ελλάδα στην αποτελεσματικότερη, από πλευράς της, διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και αιτημάτων ασύλου.

Τέλος, το SOAM αναμένεται να συμβάλλει στην ενδυνάμωση μιας κουλτούρας συνέργειας και συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ, τοπικών και άλλων αρχών και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για ευάλωτους αιτούντες άσυλο.

Επιστροφή