Διάρκεια και προϋπολογισμός χρηματοδοτούμενων δράσεων

Διάρκεια χρηματοδοτούμενων δράσεων

Οι δράσεις αναμένεται να ξεκινήσουν υλοποίηση μέχρι τον Ιούλιο 2013. Η προθεσμία επιλεξιμότητας δαπανών είναι 30 Απριλίου 2016.

Προϋπολογισμός χρηματοδοτούμενων δράσεων

Η χρηματοδότηση θα κινηθεί μεταξύ 600.000 Ευρώ κατ’ ελάχιστο και 2.023.026 Ευρώ μέγιστο. Το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει έως και το 90% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του προτεινόμενου προγράμματος. Το υπόλοιπο της συγχρηματοδότησης μπορεί να παρασχεθεί με τη μορφή χρημάτων ή εισφοράς σε είδος υπό τη μορφή εθελοντικής εργασίας. Η εισφορά σε είδος μπορεί να αποτελεί μέχρι και το 50% της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης.

Επιστροφή