ΔΟΜ – Υποβολή προτάσεων

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ειδικότερα:

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η επιλογή σχεδίων δράσης προς χρηματοδότηση δεν είναι μια ανοικτή και συνεχής, ως προς το χρονικό διάστημα, διαδικασία. Οι προτάσεις προς χρηματοδότηση θα πρέπει να έχουν προκύψει αποκλειστικά και μόνο από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων προς Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του SOAM και με χρηματοδότηση από τον ΕΟΧ. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση υποβληθεί στον ΔΟΜ, πέραν αυτού του πλαισίου και εκπρόθεσμα (μετά την καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης), δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν.