ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Δημόσιες τοπικές και άλλες αρχές και υπηρεσίες μπορούν και πώς να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;

Η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο μέσω κάποιας συνεργασίας με Μη Κυβερνητικό Οργανισμό που ενδιαφέρεται να υλοποιήσει χρηματοδοτούμενη δράση, σε συνέργεια με άλλους ΜΚΟ ή /και τοπικές αρχές, υποβάλλοντας σχετική πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση, τοπικές και άλλες αρχές δύνανται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα. Μπορούν ωστόσο, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με ΜΚΟ, να διαθέσουν κτήρια, εξοπλισμό, ανθρώπινους πόρους, επωφελούμενους δράσης και να συμμετέχουν σε εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης κλπ.

Εκπροσωπώ ΜΚΟ που έχει τις προϋποθέσεις της διετούς εμπειρίας και του προφίλ που περιγράφετε. Η διαδικασία για να υποβάλλω πρόταση είναι ανοικτή και συνεχής;  

Όχι. Οι προς χρηματοδότηση δράσεις θα προκύψουν μέσα από διαδικασία μίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τελικής επιλογής βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα περιγράφονται στην Πρόσκληση. Κάθε άλλη υποβολή πρότασης, πέραν αυτού του πλαισίου, δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν.

Πώς έχει καθοριστεί το πλαίσιο του Προγράμματος; Γιατί ο ΔΟΜ έχει θέσει τους συγκεκριμένους σκοπούς και ομάδες-στόχου;

Το πλαίσιο του Προγράμματος SOAM διέπεται από το Μνημόνιο  Συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ των Δωρητριών Χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και της Ελλάδος, το Νοέμβριο του 2011, καθώς και από τη Συμφωνία του ΔΟΜ με τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ. Ο ΔΟΜ στο Πρόγραμμα λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας και διαχειριστής μεταξύ της χρηματοδοτικής αρχής (EEA Grants) και των ΜΚΟ.

Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – σημείο 2 (σκοπός και εύρος εφαρμογής της πρόσκλησης) αναφέρεται ότι αυτή αφορά σε ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα οι οποίοι διαχειρίζονται κέντρα υποδοχής ή επιθυμούν να διαχειριστούν κέντρα. Βάσει αυτού, μπορεί ένας ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα να τεθεί επικεφαλής πρότασης, αν και δεν διαχειρίζεται ο ίδιος ή δεν επιθυμεί να διαχειριστεί κέντρο υποδοχής, προτείνοντας μόνο την παροχή υπηρεσιών σε κέντρα (νομικές ή ιατρικές υπηρεσίες για παράδειγμα); Εάν όχι, θα μπορούσε να τεθεί επικεφαλής εφόσον ένα ή και περισσότερα κέντρα συμμετέχουν στην πρόταση;

Στην περίπτωση και των δυο ερωτημάτων η απάντηση είναι ότι ο εν λόγω ΜΚΟ θα μπορούσε να συμμετέχει στην πρόταση όχι ως συντονιστής αλλά ως απλός εταίρος. Συντονιστές εταίροι μπορούν να είναι ΜΚΟ που διαχειρίζονται ή επιθυμούν να διαχειριστούν κέντρο υποδοχής.

Στο σημείο 2.1. της Πρόσκλησης αναφέρεται ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος είναι η βελτιωμένη ποιότητα (σε συμφωνία με την Οδηγία της ΕΕ περί ελάχιστων απαιτήσεων για την υποδοχή αιτούντων άσυλο) και βελτιωμένη ποσότητα (100 νέες θέσεις). Με βάση αυτά
Α) Προτάσεις που στοχεύουν στην επίτευξη ενός από τους αναμενόμενους σκοπούς (λ.χ. βελτιωμένη ποιότητα) μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν για χρηματοδότηση;
Β) Προτάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα σε υπάρχον/τα κέντρο/α και παράλληλα βελτιώνουν και την ποσότητα σε ένα βαθμό (για παράδειγμα κατά 20 νέες θέσεις) θα μπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψιν για χρηματοδότηση;

Οι ΜΚΟ θα πρέπει να ανταποκριθούν και στα δυο (ποιότητα και ποσότητα). Σχετικά με τη δυνατότητα απόκλισης από την πρόβλεψη των 100 νέων θέσεων, ναι αυτό είναι εφικτό.

Είναι εφικτό ένας ΜΚΟ να υποβάλει πρόταση μόνο για τις 60 θέσεις που προβλέπονται για ασυνόδευτους ανήλικους; Και αν αυτές οι 60 θέσεις δεν μπορούν να κατανέμονται σε περισσότερα από 2 κέντρα υποδοχής τότε, αν υπάρχει δεσμευτική υποχρέωση για τις υπόλοιπες 40, μπορούμε να μιλάμε για κατανομή αυτών και σε άλλα (πρόσθετα) κέντρα, ένα ή και δυο;

Ναι, είναι δυνατόν να κατατεθεί πρόταση για μόνο τις 60 θέσεις ασυνόδευτων ανήλικων (με κατανομή σε όχι περισσότερα από δυο κέντρα) ή ακόμα και για μόνο 30 θέσεις ασυνόδευτων ανήλικων σε ένα κέντρο. Σε σχέση με την κατανομή 100 επωφελούμενων σε περισσότερα από 2, 3 ακόμα και 4 κέντρα υποδοχής, η κάθε ΜΚΟ θα αποφασίσει ανάλογα στην πρότασή της. Να σημειωθεί ωστόσο ότι σε αυτή την περίπτωση τα διοικητικά κόστη μπορεί να είναι υψηλότερα εάν οι θέσεις κατανέμονται σε περισσότερους χώρους. Τέτοιου είδους ζητήματα θα συζητηθούν και αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία επιλογής και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που θέτει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Εάν ένας ΜΚΟ έχει ισολογισμούς αλλά χωρίς αυτοί να έχουν περάσει από ορκωτούς λογιστές, μπορεί να υποβάλει πρόταση ως συντονιστής εταίρος; Αν όχι, υπάρχει περιθώριο τα εν λόγω έγγραφα να κατατεθούν μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προτάσεων και, σε κάθε περίπτωση, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (δεδομένου ότι απαιτούνται περί τους δυο μήνες για την πιστοποίηση αυτών των λογαριασμών);

Υπάρχει δέσμευση για αναφορές ελέγχου από εγκεκριμένο εξωτερικό ελεγκτή που πιστοποιούν τους λογαριασμούς του ΜΚΟ. Ωστόσο, μπορεί να δοθεί το περιθώριο των 30-40 ημερών μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής -και πάντως όχι αργότερα από τις 13/5/2013 (λόγω μεσολάβησης των εορτών του Ορθόδοξου Πάσχα), για τη συμπληρωματική υποβολή των εν λόγω παραστατικών.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν Εγκεκριμένα Ελληνικά Πρότυπα, γιατί αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τι πρέπει να κάνουμε με αυτά;

Επειδή έχει δρομολογηθεί η ύπαρξη τέτοιων προτύπων, να είναι σε γνώση των ΜΚΟ ότι θα χρειαστεί να τα λάβουν υπ’ όψιν τους όποτε αυτά αποτελέσουν θεσμικό πλαίσιο.

Είναι εφικτό, στην περίπτωση των σαράντα (40) ατόμων από ευάλωτες ομάδες, αντί για τη δημιουργία κέντρου υποδοχής να γίνει ενοικίαση με σκοπό τη λειτουργία ως χώρου φιλοξενίας ενός συγκεκριμένου αριθμού προστατευόμενων διαμερισμάτων, στα οποία να διαμένει η ομάδα στόχος;

Ναι, είναι εφικτό, ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι η διασπορά δομών μπορεί να ανεβάζει τα διαχειριστικά κόστη του προγράμματος σε σχέση επίσης και με το ζήτημα της ασφάλειας των ατόμων που θα διαμένουν.

Σχετικά με την επιλεξιμότητα δαπανών, η ενοικίαση κτιρίου ή / και διαμερισμάτων αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες;

Ναι, αν και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του κανείς τη σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων δράσεων.

Είναι δυνατό ένα σχέδιο δράσης να επεκτείνεται σε δύο διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές που όμως βάσει φυσικού αντικειμένου θα συνδέονται μεταξύ τους; (Π.χ. για τους εξήντα (60) ασυνόδευτους να γίνουν οι εξής δομές: α) Δομή τριάντα (30) ασυνόδευτων ανηλίκων στην επαρχία, δομή δεκαπέντε (15) ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα και ενίσχυση ήδη υφιστάμενης δομής δεκαπέντε (15) ασυνόδευτων ανηλίκων και πάλι στην Αθήνα

Η συμπληρωματικότητα των δράσεων είναι επιθυμητό αποτέλεσμα του Προγράμματος όπως επίσης και η δημιουργία δομών εκτός Αττικής. Να επισημανθεί εκ νέου η περίπτωση αύξησης του διαχειριστικού κόστους, η ανάγκη λήψης μέτρων ασφάλειας σε όλες τις δομές και η εξασφάλιση των όποιων αναγκαίων αδειών κατασκευής/χρήσης.

Έχει οριοθετηθεί ο χρόνος κατά τον οποίο ένα οίκημα θα πρέπει να παραχωρηθεί/ εξασφαλιστεί για δράσεις στο πρόγραμμα SOAM; Κάπου άκουσα ότι απαιτούνται 10 χρόνια.

Θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, η εξασφάλιση νομής και χρήσης ενός κτηρίου στο πλαίσιο δράσεων για το Πρόγραμμα SOAM, να καλύπτει το χρόνο υλοποίησης του Προγράμματος (τουλάχιστον τριετία) και όσο δυνατόν περισσότερο διάστημα μετά την ολοκλήρωση αυτού ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των όσων το Πρόγραμμα θα έχει επιτύχει.

Οι κτηριακές μελέτες για τα έργα που θα γίνουν σε ένα χώρο θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες δαπάνες;

Οι κτηριακές μελέτες θα μπορούσαν να αποτελέσουν επιλέξιμη δαπάνη. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν πρόταση θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους τον απαιτούμενο χρόνο για μια τέτοια μελέτη καθώς και ότι η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης των δράσεων και η ωριμότητά τους θα αποτιμηθούν αναλόγως. Τα προγράμματα που θα αποδεικνύουν μεγαλύτερο βαθμό ωρίμανσης και ετοιμότητας θα έχουν προτεραιότητα σε αυτή την περίπτωση. Επιπροσθέτως, να ληφθεί υπ’ όψιν η πρόβλεψη ότι «τα κόστη που συνδέονται με την ανακατασκευή, ανακαίνιση ή την αποκατάσταση ακινήτων δεν θα υπερβαίνουν το 50% του επιλέξιμου άμεσου κόστους του έργου».

Υπάρχει πιθανότητα αξιολόγησης ή/και έγκρισης μέρους ενός σχεδίου; Για παράδειγμα, κατάθεση πρότασης με πολλές διαφορετικές δράσεις, που μπορούν να υλοποιηθούν ανεξάρτητα και, κατά συνέπεια, εξέταση κάποιων από αυτές ή και έγκριση τους.

Οι προτάσεις, για λόγους σύγκρισης και αξιολόγησης, δεν μπορούν παρά να νοούνται ως ενότητες, ακόμα κι αν αποτελούνται από πολλές δράσεις και υποδράσεις.
Με δεδομένα ότι α) δεν υπάρχει προαποφασισμένος αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν β) περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση όρος ότι προτάσεις που δεν θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 60% των συνολικών διαθέσιμων βαθμών δεν θα δικαιούνται χρηματοδότηση γ) ο πίνακας με τα κριτήρια βαθμολόγησης αφορά συνολικά στην εικόνα και την ποιότητα της πρότασης δ) παρέχεται η δυνατότητα σε μια ΜΚΟ να προτείνει δράσεις σε μέχρι και 2 εταιρικά σχήματα (ως Αιτών και ως απλός εταίρος), δεν μπορεί να γίνει επιμέρους εξέταση και αξιολόγηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο τελικό στάδιο και, αφού έχουν επιλεγεί τα σχέδια, δεν μπορεί να προταθούν μικροαλλαγές/ βελτιώσεις οι οποίες ωστόσο δεν θα αλλοιώνουν το χαρακτήρα της πρότασης.

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου, ορίζεται η δημιουργία 100 νέων θέσεων σε κέντρα υποδοχής. Παρακαλώ διευκρινίστε εάν πρόκειται για τον αριθμό στόχο που θέτει η πρόσκληση για τα προς υποβολή σχέδια.

Οι 100 νέες θέσεις είναι ένας αριθμός ενδεικτικός ενός επιθυμητού αλλά όχι απαραίτητα αναγκαίου ποσοτικού αποτελέσματος, όπως ήδη έχει απαντηθεί σε προηγούμενες σχετικές ερωτήσεις. Ο αριθμός θα είναι συνάρτηση των υποδομών και των δυνατοτήτων διαχείρισης από πλευράς των ΜΚΟ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν η αναλογικότητα δράσεων και προϋπολογισμού.

Στο οδηγό για τους αιτούντες φορείς, στο τμήμα των οικονομικών παραμέτρων (σελ. 4) αναφέρεται η συνεισφορά σε είδος με τη μορφή εθελοντικής εργασίας, η οποία τεκμηριώνεται μέσω νομίμως υπογεγραμμένων δελτίων εργασίας. Παρακαλώ, διευκρινίστε εάν πρόκειται για συγκεκριμένα δελτία εργασίας που θα δοθούν στα πλαίσια του προγράμματος SOAM.

Ενδεχομένως να κριθεί σκόπιμο να δημιουργηθούν τέτοια έντυπα/ δελτία με στοιχεία που θα ζητάει το Πρόγραμμα ώστε να εξασφαλίζεται μια ομοιομορφία στο είδος των στοιχείων που θα συγκεντρώνονται και να γίνεται ευκολότερα ο έλεγχος. Διαφορετικά, κάθε επωφελούμενη ΜΚΟ θα καταρτίσει τέτοια δελτία ή θα χρησιμοποιήσει τυχόν υπάρχοντα δελτία (τα οποία θα ισχύουν για την ίδια και κάθε εταίρο της). Στην παρούσα φάση του Προγράμματος SOAM μια τέτοια ερώτηση είναι πρόωρο να απαντηθεί και, σε κάθε περίπτωση, η όποια απάντηση δεν αλλάζει τις βασικές παραμέτρους της πρόσκλησης.