Επιλεξιμότητα δράσεων και ΜΚΟ για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Επιλεξιμότητα Δράσεων

α) Λειτουργία κέντρων υποδοχής που παρέχουν στέγη, τροφή και είδη ατομικής υγιεινής, νομική συμβουλευτική, ιατρική φροντίδα, υπηρεσίες διερμηνείας και/ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες

β) Δραστηριότητες για την αύξηση της δυναμικότητας των κέντρων υποδοχής ή/και η επέκταση ή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται.

Επιλεξιμότητα ΜΚΟ για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Μη κυβερνητικοί Οργανισμοί στην Ελλάδα που εμπίπτουν στον παρακάτω ορισμό: «Μη κερδοσκοπικοί, εθελοντικοί οργανισμοί, με νομική υπόσταση, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, ανεξάρτητοι από τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές κρατικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, πολιτικά κόμματα και εμπορικές οργανώσεις. Θρησκευτικοί θεσμοί και πολιτικά κόμματα δεν θεωρούνται ΜΚΟ. Κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, θρησκευτικές οργανώσεις και τα εθνικά παραρτήματα του Ερυθρού Σταυρού θεωρούνται επιλέξιμοι ΜΚΟ εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια». Επιπροσθέτως, για να είναι επιλέξιμοι για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ΜΚΟ πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον διετή εμπειρία, εργαζόμενοι με αιτούντες άσυλο και στην παροχή υπηρεσιών όπως στέγαση, καθημερινή φροντίδα, νομική, ιατρική, ψυχοκοινωνική στήριξη.

Επιστροφή