Βασικοί στόχοι Προγράμματος SOAM

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος SOAM συνοψίζονται ως εξής:

  • Βελτίωση της εν γένει κατάστασης των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και στήριξή τους
  • Στήριξη ΜΚΟ που στηρίζουν αιτούντες άσυλο
  • Υποστήριξη της Ελλάδας στην καλύτερη διαχείριση μεταναστευτικών ροών

Επιστροφή